WELCOME TO Official Website of zilha parishad Bhandara.

जिल्हा परिषद अधिकारी


श्री. रवींद्र जगताप, भाप्रसे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री. डी. पी. सपाटे
अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 
श्री. योगेश जाधव
मुख्य लेखा वित्त अधिकारी
श्री. एस. एन. यादव
कार्यकारी अभियंता - लघु बांध
डॉ. एन. एच. फुके
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
श्री. सुमित पाटील
कार्यकारी अभियंता ( बांधकाम )

सौ. श्रीमती मनीषा कुरसंगे
प्रकल्प संचालक (जिग्राविय )
श्री सुधाकर आडे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं)
श्री. डी. पी. सपाटे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु व स्व.)
श्री एम. बी. मैदमवार
कार्यकारी अभियंता - ग्रापापु

श्री. संतोष डाबरे
कृषी विकास अधिकारी
श्री व्ही. के. झिगरे
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
श्री. जी. एम. खोब्रागडे
उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ( मग्रारोहयो)
डॉ प्रशांत उईके
जिल्हा आरोग्य अधिकारी

श्री. एल. एस. पाच्छापुरे
शिक्षणाधिकारी
श्री एस. एन. यादव
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
सौ. श्रीमती मनीषा कुरसंगे
महिला व बालविकास अधिकारी