Back

कार्यालय ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद भंडारा

शाखा अभियंता यांची कनिष्ठ अभियंता पदाची दिनांक १ जानेवारी २०१४ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव जन्म तारीख शैक्षणिक पात्रता जात व प्रवर्ग प्रथम नियुक्ती दिनांक शाखा अभियंता
म्हणुन धारण
केलेल्या पदाचा
दिनांक
स्थायी/ अस्थायी व्यावसायिक
परिक्षा उत्तीर्ण
केल्याचा दिनांक
सद्याचे कार्यरत कार्यालय सद्याचे कार्यालयात रुजू दिनांक कायमचा पत्ता शेरा
श्री.एस.डी.मारबते १८/११/१९७० ३ वर्षीय स्था.अभि. पदविका उत्तीर्ण भोई भ.ज.(ब) ७/१/२००० १/४/२००५ अस्थायी - ग्रा.पा.पु.जि. प. उपवि. भंडारा २२/१/२००६ केशव नगर, प्लॉट नं. ८२, खात रोड भंडारा जि.ब.
श्री.एच.एस.मेश्राम २९/१२/१९७७ ३ वर्षीय स्था.अभि. पदविका उत्तीर्ण महार अ.जा. १७/१०/२०११ ---- अस्थायी - ग्रा.पा.पु.जि. प. उपवि. भंडारा १७/१०/२०११ ८८,न्यू अमर नगर, मानेवाडा, नागपूर
श्री.ए-ा.एस.गणवीर ५/११/१९७८ बी.ई. (सि.) उत्तीर्ण महार अ.जा. २२/११/२०११ ---- अस्थायी - ग्रा.पा.पु.जि. प. उपवि. भंडारा २२/११/२०११ ई-९२, म्हाडा कॉलनी हिवरी नगर नागपूर
श्री.एच.आर.खोब्रागडे २२/९/१९७८ बी.ई. (सि.) उत्तीर्ण कलार इ.मा.व. २२/११/२०११ ---- अस्थायी - ग्रा.पा.पु.जि. प. उपवि. भंडारा २२/११/२०११ ०५, श्रीराम निवास, विद्या नगर, भंडारा
श्री.जे.वाय.बलभद्गे २५/४/१९८० ३ वर्षीय स्था.अभि. पदविका उत्तीर्ण धोबा अ.ज. २/८/२०१३ ---- अस्थायी - ग्रा.पा.पु.जि. प. उपवि. भंडारा २२/८/२०१३ मु.पो.कारंजा, ता.जि.गोंदिया
श्री.ए.बी.करंभे ११/९/१९७५ बी.ई. (सि.) उत्तीर्ण तेली इ.मा.व. ७/८/२०१३ ---- अस्थायी - ग्रा.पा.पु.जि. प. उपवि. भंडारा ७/९/२०१३ राजेन्द्रनगर तुमसर, ता.तुमसर जि.भंडारा